ගබ්සාව සහ නියම බෞද්ධයෝ | Morality of Abortion and Real Buddhists

මේ රටේ ගබ්සාව නීතිගත කිරීමට ඔබ එකඟද? “කිසිසේත්ම නැහැ. මම සැබෑ බෞද්ධයෙක්. බුදුදහමට අනුව ප්‍රාණඝාතය මහා අකුසල කර්මයක්” ඒ කියන්නේ විරුද්ධත්වයට හේතුව ඔබේ බෞද්ධකමද? “ඔව්, ඒක ප්‍රධානතම හේතුවක්…” එතකොට අබෞද්ධයෝ ගබ්සා කලාට කමක් නැද්ද? “එහෙම බෑ.. මේක බෞද්ධ රටක්… මේ රටේ නීති හැදෙන්න ඕන බුදුදහම මූලික කරගෙන, බෞද්ධ විශ්වාස වලට අනුව…” එතකොට ඉස්ලාම් ආගමිකයො අරාබිය […]