පෙරළි පෙරළි වඳිමි. නැත්නම් පෙරළෙන්නටම ගසමි.

ලංකාවේ අපට පෙරළි පෙරළි වඳින්නට කවුරුන් හෝ ඕනෑය. අනෙක් අතට පෙරළි පෙරළි ගහන්නටත් කවුරුන් හෝ ඕනෑය. අපේ චින්තනය හැඩ ගැසී ඇත්තේ ඒ අයුරිනි. අපේ ලෝකයේ සිටින්නේ එක්කෝ වීරයෝය, එක්කෝ දුෂ්ඨයෝය. එක්කෝ කළු චරිතය, එක්කෝ සුදු චරිතය. ආන්තික දැක්මකින් යුත් මිනිසුන් වන අපි මැදහත් සිතින් ලෝකය දැකීමට නොදනිමු. අපේ ලෝක වල වීරයන්ට නිරතුරු සුවඳ දුම් අල්ලමින් […]