මොහොතින් මොහොත, නිමේෂයෙන් නිමේෂය | ‘This Moment’; Our Only Reality

කාලයකට පසු හමුවූ මිතුරෙකු සමඟ මම, තවත් මිතුරන් කිහිප දෙනෙකු මුණ ගැසීමේ අරමුණින් දෙහිවල කරා ගමන් කරමින් සිටියෙමි. ඔහු රථය පදවමින් සිටි අතර මා සිටියේ වම් පස අසුනේය. ඔහු, මාත් සමඟ කතාබහ කරනවාට වඩා පාරේ අනෙක් වාහන වලින් ගමන් කරනා වෙනත් පුද්ගලයන් සමඟ කථා කරමින් යන බව මම සෑහෙන වෙලාවක සිට නිහඬව නිරීක්ෂණය කලෙමි. “පොඩ්ඩක් […]